سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افروز صفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران جنو
صدیق رئیسی – دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
امیر عباس شجاعی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

طراحی الگوی مناسب برای تحلیل نظرات مشتریان، در توسعه و بهبود فرآیندهای یک سازمان می تواند نقش به سزایی را ایفا کند. انتخاب مدلی برای پیش بینی رفتار مشتریان که قادر به پوشش عوامل اساسی انتظارات مشتریان پیرامون معیارهای ارزیابی باشد، توسط داده کاوی قابل رصد کردن است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق انجام شده حاضر مبتنی بر عوامل اساسی در رفتار مشتریان بوده و داده ها از پایگاه مربوط به مسابقه کاپ داده کاوی آلمان در سال ۲۰۱۰ استخراج شده است. در این تحقیق رفتارهای مشتریان، با استفاده از سه روش رگرسیون خطی رگرسیون منطقی و رگرسیون تعمیم یافته خطی مدل سازی ریاضی شده است و بر اساس سه معیار ارزیابی، پیش بینی نظرات مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از بین سه روش پیش بینی بهینه ترین مدل براساس معیارهای ارزیابی خطای آماری معرفی شده است.