سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سولماز صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مجتبی بخشنده – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

کشورهای درحال توسعه برای عبور از مرحله تولید سنتیو رسیدن به تولید انبوه فرآینددشواری درپیش رو دارند بی ش از هرچیز سازمان ها و کارخانه های صنعتی به دلیل کمبود وقت کارکنان و نیاز به انطباق آنها با تغییرات جهانی نیازمند آموزشهای جدید و آشنایی با دنیای مدرن از طریق یادگیری الکترونیکی هستند دوحوزه آموزش درسی و آموزش کارکنان بیش از سایر حوزه ها از مفاهیم مرتبط با یادگیریالکترونیک بهره برده اند این تحقیق بصورت اختصاصی به مبحث یادگیری الکترونیک در سازمان ها می پردازد تحقیق حاضر با هدف انتخاب مدل مناسب برای پیاده سازی یادگیری الکترونیک درسازمان های کوچک و متوسط و بررسی تاثیرات آن انجام شده است با توجه به امکانات روش پیمایش به منزله مناسب ترین روش برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرارگرفت درپژوهش حاضر با کمک گرفتن از جدول لین ۳۸۳ نفر به جامعه آماری انتخاب شدند که پس از اجرای عملی ۳ دوره آموزش الکترونیکی برروی جامعه آماری اطلاعات مورد نظر با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری به عبارت دیگر درطول تحقیق تلاش شده است علاوه بر تبیین یک مدل مناسب برای یادگیری الکترونیک تاثیرات آن برسازمان ها نیز بررسی می شود.