سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا میرزایی خفری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

سبزیجات جزء دسته کالاهای اساسی کشاورزی بوده و در سطح وسیعی از کشور کشت شده و تمام نقاط کشور نیز مصرفکننده آن محسوب می-شوند. با توجه به اینکه سیستم حمل و نقل جادهای به دلیل هزینه مناسب، قابلیت اطمینان به زمان حمل و قابلیت دسترسی اصلیترین سیستم حمل و نقل این گروه از محصولات میباشد و در سالهای آتی نیز، همچنان اصلیترین نحوه حمل و نقل آنها باقی خواهد ماند، بنابراین برآوردی از تابع تقاضای حمل و نقل جادهای سبزیجات، اطلاعات مناسبی برای سیاستگذاری توزیع سبزیجات فراهم میآورد. در این مقاله ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص مدلسازی تقاضای حمل توسط سایرمحققین، به برآورد تابع تقاضای حمل و نقل جادهای سبزیجات اقدام گردیده است. بدین منظور انواع مختلفی از مدلهای مبدأ مقصد در شبکه تولید و مصرف سبزیجات در کشور با استفاده از دادههای سالهای ۱۷۳۱ لغایت ۱۷۳۱ ساخته شده و پس – از ارزیابی آنها توسط آزمونهای آماری مختلف، بهترین مدلها برای برآورد تقاضای این بخش از کالاهای اساسی کشاورزی توصیه شده است. اعتبارسنجی مدلهای گزینش شده برای تقاضای حمل سیب زمینی از گروه سبزیجات نتایج رضایتبخشی در برداشته است