سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی اخباری –
اصغر مشبکی اصفهانی –
صدیق رئیسی –

چکیده:

باتوجه به محدودبودن منابع سازمانی و فضای رقابتی حاکم برتولید خودرو تدوین پروژه هایی که منجر به تحقق اهداف استراتژیک و اجرای استراتژی و درنهایت تحقق چشم اندازسازمانی شود بسیار مهم است بدون تردید یکی از مهمترین اجزای تولید صنعتی زنجیره تامین آن صنعت می باشد یکی از مهمترین پروژه ها درصنعت خودرو پروژه های مربوطبه خودکفایی ساخت درزنجیره تامین داخلی است دراین تحقیق درخصوص استراتژی تصمیم گیری ساخت یا خرید درزنجیره تامین خودروی مگان است طبق نظر خبرگان صنعت خودرو معیارهای گوناگونی از قبیل معیارهای مالی منابع انسانی تکنولوژی و صنعت مهندسی حمایت سیستمی سبک مدیریت زنجیره تامین و لجستیک دولت و … به عنوان مهمترین مولفه هیا صنعت خودروسازی کشور درنظر گرفته شدها ست و سپس با روش مدلیابی معادلات ساختاری SEM توسط نرم افزار لیزرل معیارها مورد سنجش ساختاری قرارگرفته شد و درنهایت هشت معیار و زیرمعیارهای مربوطه مورد تایید قرارگرفت سپس یک ساختار سلسله رماتب شبکه ای طبق الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای ANP ترسیم نموده و براسا مقایسات انجام شده از بین سه گزینه ساخت مشارکت و خرید با استفاده از نرم افزار مربوطه گزینه ساخت خودکفایی مورد تاکید قرارگرفت.