سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسانه حدادی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاداسلامی قزوین

چکیده:

حم ل ونقل بین شهری تفاوت های اساسی با حم لونقل شهری دارد. بامطالعه بر روی نحوه تخصیص ترافیک در راه های کشور و بررسی رفتار رانندگان به این موضوع پی برده شد که ویژگی ها و مشخصات مسیر دارای اهمیت زیادی در انتخاب مسیر هستند. این موضوع باعث شد که در انجام این مقاله مدل های دارای توابع مطلوبیت در نظر گرفته شود و ازآنجاکه مدل های لوجیت معروف ترین و کاراترین نمونه از مدل های دارای ساختار تابع مطلوبیت هستند برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. موضوع دیگری که در طراحی مدل تخصیص بین اتوبان و جاده اهمیت داشت، نقش نوع وسیله نقلیه در انتخاب مسیر بود. لذا محقق بر آن شد تا علاوه بر توجه به نحوه انتخاب مسیر، تأثیر انتخاب وسیله نقلیه را نیز در انتخاب مسیر در نظر بگیرد، که نتیجه آن ساخت مدل مرحله ای و همزمان انتخاب وسیله نقلیه مسیر است. پس از انتخاب محور موردمطالعه و طراحی فرم آمارگیری اقدام به آمارگیری در محل شد و سپس اقدام به ساخت مدل گردید. مقایسه نتایج نشان داد که مدل های مرحله ای که در آن ابتدا وسیله نقلیه و در مرحله دوم مسیر انتخاب م یشود با شرایط ایران سازگاری بیشتری دارد.