سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین آئینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشا
سیدرضا هاشمی – استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه ( سمت: هیئت علمی دانشگاه
فرشید نمامیان – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه(سمت: معاونت مالی سازمان همیا
سیمین جسری – کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، سمت :کارشناس پژوهشی شرکت گاز استان کرمان

چکیده:

سیستمهای اطلاعاتی نقش مهمی در فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیریهای بسیار مهم که به طور مستقیم به عملکردسازمان تاثیر میگذارد دارند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی/ توسعهای و از نظر کنترل متغیرها اکتشافی، توصیفی، همبستگی است.جامعه آماری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از میان کارمندان و مدیران شرکت گاز استان کرمانشاه تعداد ۴۲ نفر انتخاب و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با بهرهگیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش به سه پرسش اصلی در خصوص مربوط بودن، دقیق بودن و بهموقع بودن اطلاعات در سیستم اطلاعات مدیریت در دو وضعیتموجود و طراحی شده پاسخ داده شده است. برای طراحی این مدل از روش تجزیه و تحلیل ساخت یافتهSSADM) و تکنیکهایDFDمنطقی بهره بردهایم. با مقایسه وضعیت موجود و طراحی شده نتایج حاکی از آن است که تولید اطلاعات در وضعیت موجود درحد متوسط و در وضعیت طراحی شده با بهبود سیستم در حد زیاد میباشد