سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم علی ئی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
بزرگمهر اشرفی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دگرگونی درسراسر جهان امروزه باعث شده که خلاقیت بیش ازپیش اهمیت یابد و جوامع فقط از راه ابتکار و نوآری می توانند خود را باشرایط جدید تطبیق دهند درچنین شرایط خاصی پرورش خلاقیت انسان ها ضرورت بیشتری پیدا م یکند و مدیران بایستی زمینه های لازم را برای خلاقیت و نوآوری کارکنان فراهم کنند دراین راستا پژوهش حاضر تلاشی است تا مولفه های سازمان های خلاق ودانش محور را معرفی و اهمیت و وزن هرکدام ازاین مولفه ها را به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده ازنرم افزار AHP محاسبه کرده تا به این طریق سازمان ها بدانند برای دستیابی به سازمان های دانشمحور به چه مولفه هایی باید توجه کرد دراین راستا ۱۰ مولفه اساسی شناسایی شده که از این میان معیارهای رهبری با وزن ۰٫۱۵۹ مشارکت درنوآوری با وزن ۰٫۱۵۴ و یادگری سازمانی با وزن ۰٫۱۵۰ بیشترین اهمیت را درایجاد سازمان های نوآور و دانش محور داراست.