سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید شهرام – دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد جمالی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

سازمانهای پیشتاز امروزی، به روزترین دانش حوزه کسب و کار خود را به منزله سرمایه فکری تلقی میکنند و با اندازهگیری و برنامهریزی برای بهبود حوزههای بحرانی دانشی، در میدان تجارت، رقابت میکنند. مدیریت دانش سازمان، ابزار مفیدی در جهت ساماندهی و استفاده مجدد از دانشهای پروژههای مشابه، بکارگیری خبرهترین دانشکاران در حوزههای تخصصی پروژههای سازمان و حل سریع مسائل با هماندیشی جمعی دانشکاران هم تخصص میباشد. دانشکاران، مهمترین مولفه موفقیت مدیریت دانش در سازماناند که مشارکت ایشان نیازمند انگیزه سازی است. این مقاله با بررسی نظریههای مختلف انگیزشی به روش کتابخانهای و بررسی ارتباط آن با مدیریت دانش و معرفی سائقههای مرتبط با هرکدام، به معرفی مدل تسهیم دانش بر مبنای ارزش ذاتی دانش و ارتقاء رتبه و منزلت اجتماعی مکتسبه دانشکاران مشارکتکننده میپردازد و بیان میکند که عوامل نقدی انگیزشی تاثیرگذاری موقت و پاسخ به نیاز احترام و منزلت اجتماعی ایشان، باعث تداوم مشارکت در فعالیتهای مدیریت دانش میگردد