سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سهیلا خدامی – دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
بهاره اصانلو – دانشجوی دکترای بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از آنجایی که موفقیت بانکداری اینترنتی به مشتریان آن وابسته است، می توان بازاریابی رابطه مند را از مسائل اساسی در رشد و توسعه بانکداری اینترنتی به حساب آورد. در مقاله حاضر پس از مرور اجمالی بر مباحث بانکداری الکترونیکی و بانکداری اینترنتی، در مورد ابعاد اساس بازاریابی رابطه مند در بانکداری اینترنتی و بهبود تعهد مشتریان نسبت به این روش نوین بانکداری بحث خواهد شد. از طریق بررسی ادبیات موجود و همچنین نظرات کارشناسان بانک، مدل بازاریابی رابطه مند بر اساس ابعاد اساسی شناخته شده آن، در حوزه بانکداری اینترنتی طراحی گردیده است. این تحقیق از نظر هدف ،توسعه ای و از نظر روش، پیمایشی – تحلیلی می باشد .جامعه آماری تحقیق مذکور مشتریان اینترنتی بانک ملت در شهر تهران می باشد. پس از تست فرضیه و مدل تحقیق، روابطعوامل مدل در قالب نتیجه تحقیق ارائه می گردد