سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا زاهدی – مدرس دانشگاه
سید محمد شبیری – دانشگاه پیام نور تهران
مهدی احسان زاده پهلوان – شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

در این تحقیق، با مطالعه تطبیقی مدلهای آموزش الکترونیکی و مدلهای مختلف مدیریت دانش و تکیه بر دو مدل نوناکا تاکوچی و مدل پروبست و روب و رامهاردت، به طراحی مدل مفهومی آموزش الکترونیکی محیط زیست با استفاده از مدلهای مدیریت دانش پرداخته شد. در این راستا، پرسشنامه ای محقق ساخته ، شامل ۳۸ سوال که به بررسی سطح علاقه و آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان متوسطه شهر تهران تهیه شد. ججهت نیاز سنجی افراد نمونه، در مسائل زیست محیطی، از ۲۸ سئوال در سه گروه استفاده شد، برای سنجش طیف پاسخ ها، از طیف لیکرت استفاده گردید. مقدار ضریب الفا برای پرسش نامه طراحی شده برابر ۰/۸۳ بدست امد. جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان متوسطه شهر تهران د رسال تحصیلی ۸۹-۸۸ بودند. بر اساس فرمول مورگان تعداد نمونه آماری این تحقیق ۳۸۲ نفر بدست آمد. نتایج حاصل: ۱- علائق زیست محیطی گروه نمونه در حد متوسط و زیاد است. ۲- آگاهی های زیست محیطی گروه نمونه د رحد متوسط و ضعیف است.