سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان ناصرالمعمار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده رونشناسی و علوم اجتماع
احمد رضا اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده رونشناسی و علوم اجتماع

چکیده:

علم و تکنولوژی به سرعت در حال تغییر چهره جهان هستند و اکتشافات علمی و توسعه تکنولوژیکی با نیرویی بیش از حد تصور شیوه زندگی را تحت تاثیر قرار داده اند. به نظر می رسد در سال های اخیر رویکردی برای تحرک علم و تکنولوژی برای تهاجم به پیچیدگی ها و مسائل مقیاس های بزرگ تر شکل گرفته که مسیری است تمام حرفه ای، دقیق ، عینی و منطقی و ان مسیر رویکرد سیستمی است. تلفیق مباحث نظری رویکرد سیستمی و حوزه عملیلتی سیستم اموزشی سبب تویعه یک سیستم اموزش می گردد که اجزای خود را با نگرشی کل گرایانه به سمت بهره وری بیشتر سوق می دهد. این مقاله عناصر و خصوصیات سیستم های اموزشی را بیان نموده و به تبیین سیستم اموزشی بر مبنای رویکرد سیستمی می پردازد وبا ذکر مصادیقی در هر بخش نحوه پیاده سازی این مفاهیم در فراگرد های گوناگون مدرسه و کلاس درس را تشریح می نماید تا رویکرد سیستمی در قالب گام های عملیاتی دراید و قابل کاربست در مدارس باشد. در این مقاله سعی شده است به توضیح عناصر نظریه سیستمی و خصوصیات سیستم های باز و ذکر مصادیق ان ها در سازمان های اموزشی پرداخته و سیستم اموزشی و کلاس درس از نقطه نظر این سیستم تعریف گردد. در این راه عنایت به عناصر و خصوصیات سیستم ها باعث می شود کلاس درس از تعابیر سنتی خود به سمت کلاس سیستمی هدایت شود و بهره گیری از سیستم اموزشی به عنوان یک فراسیستم ، اثربخشی کلاس درس را به طرز معنا داری افزایش دهد. تبیین رویکرد سیستمی به اموزش با ارائه گام ها و مراحل عملیاتی ویژه سازمان های اموزشی و بیان مثال های ماموس جهت تسهیل پیاده سازی و توسعه سیستم اموزشی در مدارس از اهداف این مقاله است. این مقاله مدلی سیستمی برای اموزش ارائه می دهد.