سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رضا هاشمی – استادیار دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسلامی
فرشید نمامیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
ندا مرادی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده:

درسالهای اخیر صنعت بیمه شاهد گسترش فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک و به تبع آن بیمه الکترونیک بوده است بکارگیری بیمه الکترونیک نیازمند جایگزینی تدریجی فرایندهای بیمه سنتی با روشهای نوین الکترونیکی است مدیریت مسیر تحول از بیمه سنتی به بیمه الکترونیکی می تواند بیشترین مزیت رقابتی را برای شرکت ها و نمایندگی های فعال در بیمه الکترونیک به همراه داشته باشد مهمترین گام در مدیریت و هدایت این فرایند شناخت است شناخت عوامل موثر بر بکارگیری بیمه الکترونیک می تواند به شرکتهای بیمه در برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر کمک نماید از این رو دراین پژوهش فاکتورهای کلیدی بیمه الکترونیکی از طریق مرور ادبیات موضوع مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارشناسان بیمه شناسایی شده و پس از تدوین مدل ثانویه صحت این مدل توسط خبرگان بیمه بررسی شده است به منظور ازمون فرضیه ها پرسشنامه ای ۲۳ سوالی با طیف لیکرت طراحی شده و ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ۰/۸۳۱ محاسبه گردیده است.