سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی
مسلم فدایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهر هوری از دانشکده مهندسی
نسرین عسگری – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مدیریت زنجیره تامین ایران

چکیده:

هدف این مقاله بررسی علمی شرایط مسئله (تأمین مواد اولیه تخته خرد هچوب) بمنظور دستیابی به مدلی کارا در بهین هسازی ترکیب این مواد با هدف حداقل سازی بهای تمام شده است. از طرفی دیگر این مواد اولیه عم ً لا از فروشندگان مختلفی تأمین می گردد. پس از ارزیابی این فروشندگان توسط معیارهای ارزیابی تعریف شده یکی دیگر از اهداف مدل، خرید از فروشندگانی است که دارای حداکثر امتیاز هستند. با توجه به اهمیت موضوع ابتدا با در نظر گرفتن جوانب مختلف موضوع، مدلی برای بیان شرایط مسئله طراحی گردید و سپس با در نظر گرفتن حالات مختلفی که ممکن است در عمل رخ دهد سناریوهای مختلفی تعریف گردید و در نتیجه مدل توسعه داده شد. سپس با توجه به خطی بودن مدل طراحی شده نسبت به انتخاب تکنیک مناسبی برای حل این مدل از میان تکنی کهای مختلف تصمی مگیری چندمعیاره(MCDM) اقدام شد. این مدل توسط برنامه نرم افزاری LINGO8.00 حل گردید و نتایج مدل با وضعیت فعلی بزرگترین شرکت تولید تختهخرد هچوب (نئوپان) در کشور (شرکت صنعت چوب شمال ) مقایسه گردید که این مقایسه بیانگر بهبودهای کمی قابل توجه است. با توجه به وجود ۱۴ شرکت تولید کننده تخته خرد هچوب در کشور و دقت بعمل آمده در طراحی مدل و نتایج موفق پیاد هسازی این مدل در شرکت صنعت چوب شمال م یتوان این مدل را به راحتی با تغییراتی جزیی متناسب با شرایط سایر شرکتهای همکار تعمیم داد.