سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود اسکندری نسب – استادیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده صنعت و
علی انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده مه

چکیده:

درمطالعه حاضر طراحی مدارهای فلوتاسیون زغال سنگ براساس ثابت سرعت شناورسازی ذرات مورد بررسی قرارگرفت برای انجام این تحقیق مطالعات سینتیکی ازمایشگاهی برروی ذرات زیر۱میلیمتر زغال سنگ معدن همکار و ترکیب معادن زغالسنگ ناحیه کرمان انجام شد مدلسازی داده های بازیابی غیرخاکستر زمان بدست آمده ازاین ازمایشها با مدل سینتیکی مرتبه اول تک بخشی نشان دادکه این مدل با ضریب همبستگی بالایی برنتایج مذکور انطباق دارد و ثابت سرعت شناورسازی برای زغالسنگ معدن همکار و خوراک ترکیبی به ترتیب برابر ۰/۰۲۹و۰/۰۲۸ برثانیه بدست آمد نتایج حاصل ازمدلسازی این داده ها با مدل سینتیکی مرتبه اول دو بخشی نیز با دقت بالایی نشان داد که معادن زغال سنگ حوزه کرمان ازنظر سرعت شناورشدن درفلوتاسیون دارای دو بخش کاملا مجزا هستند که حدود ۷۰درصد هرکدام ازاین خوراک ها دارای ثابت سینتیک ۲/۵ برابر بخش دیگر است بنابراین مدار فلوتاسیون این معادن با توجه وجود این دو بخش سینتیکی کاملا مجزا بصورت پرعیارکنی اولیه رمق گیر پرعیارکنی ثانویه رمق گیر طراحی شد و برای اجرا در بخشهای فلوتاسیون کارخانه های فراوری این معادن پیشنهاد شد.