سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا ابوالقاسمی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
اصغر لادریان – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

به منظور ارزیابی مهندسی توده های سنگی در محدوده تونل سه نوع طبقه بندی ژئومکانیکی متداول طبقه بندی RMR اندیس کیفی تونل سازی در سنگ Q و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI مورد استفاده قرارگرفته است با توجه به کیفیت و خصوصیات توده سنگ اطراف تونل نقره کمر که در گروه سنگ های متوسط تا ضعیف قرار دارد مدل رفتاری الاستیک – پلاستیک هوک – براون و موهر – کولمب و مدل رفتاری پس از گسیختیگی کرنش نرم شوندگی برای توده سنگ فوق در طراحی ها و تحلیل های پایداری در نظر گرفته شده است پارامترهای پیک و پسماند مدل رفتاری هوک – براون، با استفاده از مقادیر GSI res و RMRres محاسبه شدند. دراین تحقیق سعی شده از انواع روشهای تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل استفاده شودکه بارزترین روشهای بکار رفته روش تحلیل عددی تفاضل محدود FLAC3D وروش تحلیل اندرکنش سنگ – حائل می باشد.