سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت-دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزی
بهزاد تخم چی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا رضایی – دانشیار، دانشکده مهندسی نفت – دانشگاه صنعتی کرتین

چکیده:

در این مقاله نسبت به تخمینTOC از چاهنمودارهای پتروفیزیکی اقدام شده است. این عملیات در دو حالت صورت گرفته است. در حالت اول از چاهنمودارهای پتروفیزیکی به عنوان ورودی استفاده شده و با استفاده از شبکه عصبی چندلایه مفهومی نسبت به تخمینTOC اقدام شده است. در حالت دوم ابتدا ضمن استفاده از خوشهبندی کننده میانگینK نسبت به تقسیم چاهها به بخشهای هموژن اقدام شده و سپسدر هر زیرفضای هموژن از شبکه عصبی چندلایه مفهومی استفاده شده و نسبت به تخمینTOC اقدام شده است. لازم به ذکر است کهTOC استفاده شده در تخمین از آنالیز راک-اول مغزه بهدست آمدهاند و بهعنوان دادههای اعتبارسنجی نیز استفاده شدهاند. ضمن مقایسه نتایج حاصل از دو حالت تخمین، اثبات گردیده که درصورت تفکیک فضای تخمین به زیرفضاهای هموژن، اعتبار تخمین به مراتب بالاتر خواهد بود