سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید امیدی – شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب، تهران، ایران
حمیدرضا عراقیان –
امیر صداقت –

چکیده:

نتایج تحلیل تنش و ارزیابی ایمنی لرز های سد بتنی غلتکی چشم هعاشق با در نظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن در این مقاله مورد بحث قرار م یگیرد. در ابتدا مبانی تئوریک آنالیز دینامیکی و همچنین نحوه بارگذاری در تحلی لها مختصراً ارائه م یشود.سپس بلندترین مقاطع سرریز و غیرسرریز برای انجام تحلی لها که توسط برنامهANSYS انجام شده است معرفی م یگردند. در ادامه پاسخ دینامیکی سد مذکور مورد ارزیابی قرار م یگیرد. لازم به ذکر است که در این تحلی لها مقادیر پوش حداکثر تن شهای کششی و حداقل تن شهای فشاری که در طی زلزله ایجاد م یشوند مبنای مقایسه با تن شهای مجاز است. تن شها به تفکیک بتن رویه معمولی و بتن هسته غلتکی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرند. تحلی لهای دینامیکی در دو سطح زلزله MCE و DBE صورت گرفته است. نهایتاً مقاومت فشاری پیشنهادی برای بتن معمولی برای بخش عمد های از بدنه سد ۲۵ مگاپاسکال و برای بخش غلتکی ۱۲ مگاپاسکال مورد تائید قرار گرفت. لکن در بخ شهایی از بدنه سد بخصوص نزدیک ناحیه تغییرشیب بالادستسد افزایش مقاومت به ۲۸ مگاپاسکال قابل توصیه است.