سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده رضوان مستطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمد سروش – استادیار گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله، نویز اضافی آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار SAGM را به کمک شبکه عصبی پرسپترون جند لایه و الگوریتم ژنتیک محاسبه می کنیم. برای این منظور آشکار ساز با ناحیه GaN برای ناحیه جذب وAL(0.8)Ga(0.2)N را برای ناحیه تکثیر انتخاب می کنیم. با توجه به امکانات محدود آزمایشگاهی، تأثیر برخی پارامترهای مؤثر بر لایه های تطبیقی از جمله غلظت ناخالصی ناحیه بار، طول ناحیه بار، تعداد پله ها در ناحیه بار و همچنین طول ناحیه تکثیر را بر نویز اضافه افزاره بررسی می کنیم. سپس یک مدل پایه برای ارزیابی اثر لایه های تطبیقی بر نویز اضافه با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه پیشنهاد می دهیم. پس از آموزش شبکه، کمترین خطای سری آزمون ۰٫۱۶۹۹ بدست آمد و شبکه پیش بینی نویز اضافی افزاره را با دقت قابل قبولی ارائه شداد. در نهایت به طراحی پارامترهای لایه های تطبیقی برای کمینه کردن نویز اضافی افزاره به کمک الگوریتم ژنتیک می پردازیم.