سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حشمت اله حقیقت – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدبابک الهویسی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده:

کشش مفتول با مقطع مربع از مفتول گرد با دو طرح مختلف قالب قابل انجام است. در طرح اول، قالب کششبه گونه ای است که ابتدا گوشه های مربع تشکیل ودر انتها اضلاع آن شکل داده می شوند و در طرح دوم،ابتدا ضلع ها و پس از آن گوشه های مربع شکل داده می شوند. این مقاله به مقایسه نیروی کششلازم برای این دو طرح قالب و تعیین طرح قالب بهینه می پردازد. نیروی کششبا روش کرانه فوقانی محاسبه شده و به دلیل پیچیدگی جریان فلز داخل قالب، تحلیل فرآیند واقعی پیچیده بوده و در این مقاله تحلیل کرانه فوقانی بر اساس قالب مدور معادل انجام شده است. برای ایجاد پروفیل قالب مدور معادل، در هر موقعیت بر محور قالب مقطع عمودی ایجاد شده و مساحت آن مقطع محاسبه شده است. از مساوی قرار دادن این مساحت با مساحت دایره معادل، شعاع مقطع معادل در آن موقعیت محاسبه شده است. پس از مشخص شدن پروفیل قالب مدور معادل متناظر با هر طرح قالب، یک میدان سرعت رایه شده است. سپسنرخ کرنشها، توان داخلی، توان برشی و توان اصطکاکی محاسبه شده و با مساوی قراردادن جمع این توانها با توان خارجی لازم، نیروی کشش محاسبه شده است. در انتها طرح قالبی که نیروی کمتری نیاز دارد به عنوان طرح قالب بهینه معرفی شده است.