سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد نادران – کارشناس ارشد سازه، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
سیدرضا صادقی نژاد – کارشناس عمران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

میراگر وسیله ای است که با نصب آن در سازه بخشی از انرژی جنبشی ناشی از باد، زلزله یا انفجار، جذب و مستهلک م یشود.انواع مختلفی از میراگرها برای این وظیفه ساخته شد هاند، اما میراگر ویسکوز ۱ که براساس حرکت جسم متحرک درون یکسیال طراحی شده، بدلیل ای نکه هم در طراحی ساختما نهای جدید و هم برای بازسازی و مقاوم سازی ساختما نهای موجود، کاربرد فراوان دارد، مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. اما یکی از سوالاتی که بدون پاسخ مانده این است که با ب هکارگیریمیراگرهای ویسکوز در قا بهای سازه ای، سطح میرایی۲ بهینه برای طراحی چیست؟ و به عبارت دیگر تراز میرایی ( میراییذاتی۳ بعلاوه میرایی میراگرها) را تا چه اندازه می بایستی بالا برد و آن را مبنای طراحی قرار دهیم. همچنین موقعیت و مکان یابی مناسب میراگرها با توجه به ظرفیت و تعداد آنها چه تاثیری بر سطح یا تراز میرایی مبنای طراحی سازه دارد. ؟ لذا در اینتحقیق سعی شده، قا بهای سازه ای منظمی با تعداد طبقات، سختی و جر مهای متفاوت انتخاب کنیم و با ترکیبات مختلفی ازمیراگرهای ویسکوز در سازه نصب ومدل شوند. جهت محاسبه نسبت میرایی موثر مودال۴ با استفاده از نرم افزار متلب و با روش انرژی و ماتریس حالت۵ در هر مود ارتعاشی نسبت میرایی حساب شده و نتایج حاصله را به همراه مشخصات سازه درنرم افزار اجزاء محدود مدل کرد هایم سپس به روش آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و تحریک پایه زلزله السنترو تحلیلنموده و با استفاده از خروج یهای نرم افزار فوق، برش پایه، جابجایی، سرعت و شتاب طبقات را کنترل کرده و با رسمنمودارها و جداول، تراز موثر نسبت میرایی مودال را جهت طراحی ساز هها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ب هدست آورد هایم.