سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه حسین زاده – گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی –

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از ترکیب الگوریتم های گرشبرگ ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات روش جدیدی برای طراحی عناصرنوری پراشی ارایه شده است برای مقایسه کارایی این روش نسبت به الگوریتم گرشبرگ ساکستون و الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات از مقادیر خطا بازده پراش و ناهمواری استفاده کرده ایم نتایج شبیه سازی ها برای سه حرف Q( P F نشان میدهد که الگوریتم گرشبرگ ساکستون از نظر زمان پردازش الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات از نظر خطا و ناهمواری و الگوریتم ترکیبی از نظر بازده پراش روشهای بهتری هستند الگوریتم ترکیبی ازن ظر خطا و میزان ناهمواری بهتر از الگوریتم گرشبرگ ساکستون و از نظر زمان پردازش بهتراز الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات است.