سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هما بهنام – دانشگاه پیام نورتهران
محمد مختاری – پژوهشگاه بی نالمللی زلزل هشناسی و مهندسی زلزله
محمدعلی ریاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

طراحی عملیات لرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در یک طراحی عملیاتی مناسب علاوه بر دستیابی به اهدف ژئوفیزیکی و زمین شناسی، زمان انجام عملیات نیز باید حدالامکان به حداقل رسانده شود. در این مقاله پس از مرور مختصری بر طراحی عملیات سه بعدی، طراحی عملیات لرزه نگاری در میدان نفتیSA واقع در جنوب ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ابتدا داده های موجود شامل داده های لرز هنگاری دوبعدی، نقشه های زمین شناسی، اطلاعات سرعت، اهداف موردنظر درپروژه، بودجه عملیات و نیز محدودیت های دستگاهی جهت مد لسازی میدان مورد استفاده قرار می گیرد. سپس با استفاده از روشردیابی پرتو توسط نر مافزارGRIPپارامترهای مهم و تأثیرگذار بر طراحی، برای سه الگوی پیشنهادی۱۲× ۰ و ۲۲ ×۱۸۰ ،۶×۱۴۴مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی مشخصه های هر الگو، الگوی برداشت بهینه انتخاب می گردد