سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی مهاب قدس در سد گتوند علیا

چکیده:

سد گتوند علیا در استان خوزستان، ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و ۱۲ کیلومتری شهرستان گتوند واقع شده وآخرین سدی است که بر روی رودخانه کارون احداث م یشود. این سد بلندترین سد خاکی کشور با ارتفاع ۱۸۰ متر و از نوعسنگریز های با هسته رسی است. یکی از فعالی تهای اجرایی این سد، احداث تون لهای آبرسان نیروگاه است. هدف از حفاریتون لهای فوق، انتقال آب از دریاچه سد به نیروگاه است. تون لهای مذکور در سازند بختیاری ( کنگلومرا) و آغاجاری ( با نوعسنگ سیلت استون- گل سنگ با میان لای ههای نازک ماسه سنگ و پرکنند ههایی از نوع ژیپس و رس) واقع هستند. طرح شامل۶ متر و طولی حدود ۱۵۰۰ متر است. که سپس توسط بیفورکیشن هر تونل به دو تونل تبدیل . چهار تونل با قطر حدود ۱۲م یشود و هر کدام پس از طی مسافت حدود ۱۳۰ متر توسط اس -شف تها (خم بالا ب هصورت روباز حفاری م یشود) بهتون لهای تحت فشار تحتانی و سپس به نیروگاه اتصال م ییابد. در تون لهای آب بر ب هخصوص تون لهای تحت فشار محاسبه و بهین هسازی پوشش تون لها در اولویت کاری است. ب هخصوصب هخاطر زمان و قیمت، طراحی بهینه پوشش تون لهای آب بر مهم است و گاهی طراحی پوشش ب هخصوص فلزی زمان و قیمتپروژ ههای عمرانی را تحت الشعاع قرار م یدهد. جهت طراحی پوشش فلزی رو شهای عددی و تجربی زیادی وجود دارد که در این مقاله سعی شده است که با استفاده از روش محصور شدگی موقعیت پوشش فلزی در تون لهای آب بر سد و نیروگاهگتوند علیا مشخص شود.