سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد غلام نژاد –
سلیمان کاک ممی –
محمدحسن باقری –

چکیده:

ارزیابی پایداری شیب سراسری کاواک یک بخشحیاتی در طراحی معادن روباز است. در این مقاله شیب سراسری معدن باریت مهدی آباد یزد با روشهای تحلیلی و عددی طراحی میگردد. جهت طراحی شیب سراسری دیواره، ابتدا ویژگیهایهندسی ناپیوستگیهای موجود در دیواره با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر دیجیتالی بدست آمده است. با رسم داده های ساختاری روی استریونت و تحلیل ساختاری درزهها در نرمافزارDIPS احتمال شکست گوهای برای دیوارههای این معدن در حال حاضر با شیب سراسری ۵۵ درجه پیشبینی شده است. بمنظور تحلیل پایداری دیواره معدن با روش تعادل حدی، شیب سراسری معدن در نرمافزارSWEDGE طراحی شده است. طبق تحلیلهای انجام گرفته در این نرمافزار شیبسراسری معدن برابر ۴۸ و ۴۹ درجه بترتیب با ضرایب اطمینان ۱/۳۴,۱/۲۵بدست آمده است. از بین روشهای مختلف ۳DEC استفاده شده است. طراحی شیب سراسری معدن در۳DEC برابر ۴۹ و ۵۰ درجه، شبیه روش تعادل حدی، بدست آمده بطوریکه جابجایی گوه تحت این زوایا بطور متوسط بترتیب برابر ۱/۲,۵/۸سانتیمتر میباشد.