سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش باستانی اله آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجید حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

عدم توجه به طراحی مناسب شبکه جمع اوری آبهای سطحی دریک شهر اثرات نامطلوبی ازجمله آبگرفتگی معابر کانالها مشکلات زیست محیطی ترافیک تخریب و غیره را به همراه دارد بررسی میزان مشارکت زیرحوضههای مختلف یک آبخیز درتعیین حجم سیلاب و تاثیر آن برخروجی حوضه های آبخز شهری یکی ازمهمترین روشهای مدیریت حوضه های آبخیز بشمار میرود که تاکنون توجه متری به آن شده است دراین تحقیق بمنظور بررسی اثرات حوضه های بالا دست شهری و تاثیر آن برشبکه جمعآوری آبهای سطحی ازیک مدل شبیه سازی پیوسته بنام ArcSwat استفاده شد که بهعنوان Extension درمحیط GIS کار می کند برای براورد میزان رواناب خروجی از حوضههای بالا دست از روشهای مختلف ازجمله روش استدلالی منحنی پوش کریگر و مدل SWAT2009 استفاده گردید و سپس با بررسی اثرات ناشی ازحوضه های بالا دست مقطع مناسب برای شبکه جمع آوری آبهای سطحی پیشنهاد شد.