سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نظری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
حسین شیروانی – کارشناس ارشد رسوب شناسی، شرکت پنگان آوران، تهران
تقی مشایخی – کارشناس ارشد برنامه ریزی منابع آب، شرکت پنگان آوران، تهران

چکیده:

محدوده مطالعاتی هرات بخشی از حوضه آبریز ابرقو سیرجان می باشد که در جنوب استان یزد واقع شده است. با –توجه به وسعت آبخوان ها و فراوانی منابع آب، آماربرداری سراسری اغلب بیش از یک سال طول کشیده و تکرار آن دربازه های زمانی پنج تا ده سال صورت می گیرد. بر همین اساس و جهت کاهش هزینه ها از زمان شروع مطالعات منابع آب، نیاز به تعیین منابع انتخابی و محدود شدن آماربرداری های دوره ای ضروری می باشد. بر اساس نتایج آماربرداریمنابع آب سال ۱۳۸۹ استان یزد، در این محدوده، ۱۸۹ حلقه چاه، ۶۰ رشته قنات و ۱۵۰ دهنه چشمه وجود دارد کهتخلیه ای حدود ۱۰۱ میلیون مترمکعب در سال را دارا می باشند. در این تحقیق به منظور طراحی شبکه بهینه پایش کمی و کیفی منابع آبی هرات و یکسان کردن منابع کمی و کیفی، با استفاده از پارامترهای مختلفی از قبیل: نوعمصرف، نوع آبخوان، نوع آبیاری، نوع کشت، عمق چاه، عمق سطح آب، وسیله اندازه گیری، راه دسترسی، رژیم آبدهی چشمه ها، نوع ساختار، نوع ریختار، ساعت کارکرد، دبی و… و استفاده از نرم افزار GIS ، اقدام به طراحی شبکه بهینه ودسته بندی منابع کمی و انتخاب سرگروه )نماینده گروه( جهت آماربرداری فصلی گردید به طوری که با اندازه گیری دبی منابع آب انتخابی بتوان مقدار تخلیه برای کل محدوده مطالعاتی را بدست آورد. برای تعیین منابع انتخابی کیفی از تحلیل آماری چندمتغیرهی آنالیز خوشه ای ) Cluster Analysis ( که در کاهش حجم داده ها و تعیین مهمتریننمونه های موثر در پراکندگی کیفیت منابع آبی کاربرد دارد استفاده شده است. علاوه بر این، از روش های گرافیکی از قبیل پایپر نیز برای نمایش پراکنش منابع انتخابی کیفی استفاده گردیده است و در نهایت نقشه هم هدایت الکتریکی( EC ( بر اساس ۱۴ منبع انتخابی کیفی و کل منابع کیفی آماربرداری شده ) ۵۸ نمونه( در سال ۸۹ تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که منابع انتخابی شاخص به خوبی نشان دهندهی کل منابع آبی آماربرداری شده میباشند