سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی علی نژاد ساروکلائی – دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسا
وحید تقی زاده خانقاه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری،
محمدرضا عبرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری،

چکیده:

هدف و انگیزه اصلی مطالعه حاضر این است که بتوان با استفاده از تئوری مجموعه فازی مدلی نوین به منظور رفع نواقص مربوط به تخمین داده ها و یا عدم صحت داده های جمع آوری شده در سیستم بهایایی بر مبنای فعالیت ارائه نمود. لذا در این پژوهش کوشش گردیده تا با استفاده از اعداد مثلثی فازی، سیستمی جدید تحت عنوان «بهایایی بر مبنای فعالیت فازی» طراحی و کاربرد عملی آن در بخش مربوط به خودروهای اسقاطی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. در این مقاله، انواع طبقه بندی ها در مورد بهایایی بر مبنای فعالیت برای تجزیه خودروهای اسقاطی در مراکز تجزیه در شرایط عدم اطمینان تعیین می شود. طبقه بندی الکوریتم پیشنهادی ABC بر اساس تحلیل پارتو می باشد. مقادیر نامعین به وسیله اصطلاحات زبانی که توسط مدیریت ضایعات تعیین می شوند، توصیف می گردند. این مقادیر با استفاده از مجموعه های فازی مدلسازی می شوند.