سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آرمان بلوکیان رودسری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
نادر عرب شاهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روزبه بلوکیان رودسری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
علی امامی لنگرودی –

چکیده:

امروزه موسسه های حمل و نقل و لجستیک به حمل و نقل بهعنوان فرایندی نگاه می کنند که نیاز به تلفیق شدن دارد و کارگزاران خود را به یک شیوه محدود نمی کنند اینترمدال یکی از شیوه هایی است که به عنوان یک اصل بنیادی درزنجیره های حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرند استفاده ازیک زنجیره یا شبکه اینترمدال بدون توجه به مدیریت و برنامه ریزی برای جریان کالا امکان پذیرنخواهد بود هدف این مقاله ارایه و حل مدل ریاضی جهت طراحی شبکه اینترمودال ترکیبی است این پژوهش شامل دو بخش می باشد ابتدا با تعیین پارامترهایموثر درجریان کالا تبیین مدل انجام گرفته و سپس مدل ریاضی بدست آمده براساس تکنیک های فراابتکاری حل می شود تا با استفاده از پارامترهای زمان و هزینه به عنوان خروجی جواب بهترین مکان برای فعالیت بین مدی بهترین فعالیت مسیر مناسب و بهینه ترین مد تعیین شود مدل شامل یک تابع چندهدفه است که با استفاده از روش تابع درجه اشتیاق بطور همزمان به کلیه اهداف موردنظر می پردازد