سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
احسان عامری –

چکیده:

افزایش نگرانیهای زیست محیط یناشی ازرشد روزافزون اثرات تهدید کننده فعالیت های موثربرمحیط زیست اغلب تصمیم گیرندگان بخشهای مخلتف صنعتی و خدماتی را ملزم به توجه بیشتر به پیامدهای زیست محیطی فعالیت آنها نموده است به همین منظور دراین مقاله که به دنبال طراحی شبکه انبارهای متقاطع می باشد برای اولین بار یک مدل ریاضی چندهدفه که هردو بعداقتصادی و زیست محیطی توسعه را دربرمیگیرد ارایه میشود مدل ریاضی ارایه شده بصورت دوسطحی چندمحصولی و تک منبعی می باشد به عبارت دیگر هرمشتری تنها میتواند ازیک انبار متقاطع و هرانبار متقاطع نیز تنها ازیک انبارتقاضای خود را تامین کند به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی تعداد مساله نمونه با استفاده ازازنرم افزار LINGO حل میشود نتایج حاصل نشان دهنده اعتبار مدل ارایه شده و توانایی حل مدل دراندازه های کوچک با استفاده ازاین نرم افزار می باشد.