سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباسعلی تیموری عسگرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
داود قنبریان – استادیار دانشگاه شهرکرد
سیف الله فلاح – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه به دلیل افزایش نیاز بشر به مواد غذایی، پس از برداشت هر محصول زراعی بلافاصله اقدام به کشت محصولات دیگر می شود. در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به منظور آماد هسازی زمین برای کشتمحصول دوم، بقایای محصول قبلی سوزانده م یشود که این موضوع خسارات فراوانی را به همراه دارد. برای حل این مشکل، طراحی و روش ساخت یک چاپر کششی برای برداشت بقایای گندم و جو در این تحقیق ارائه شدهاست. دستگاه مورد نظر به صورت کششی به تراکتور متصل شده و قدرت مورد نیاز برای بخشهای محرک خود را از محور تواندهی تراکتور اخذ خواهد کرد. طراحی شاسی و سیستم انتقال توان دستگاه با توجه به نیازهای مسئله در نر مافزار CATIA انجام شد. برای تعیین دور مناسب کوبنده و شدت تغذیه، آزمایشی در سه سطح دور کوبنده ۷۰۰ و ۹۰۰ ،۴۵۰)rpm و دو سطح سرعت تغذیه کم و زیاد ( ۲۴ و ۴۸ Kg/h در چهار تکرار طراحی و اجرا شد این آزمایش در یک طرح فاکتوریل در قالب بلوک کاملاً تصادفی انجام شده و دادههای آن با نرمافزار SAS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دور کوبنده اثر معناداری روی نرمی کاه دارد ولی شدت تغذیه اثر معناداری روی نرمی کاه ندارد. در نهایت دور مناسب برای کوبنده ۷۰۰rpm تعیین شد.