سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
امین اله معصومی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجا که درجریان برداشت مکانیکی بوته خشک لوبیا در اثر تنش های اعمال شده مقداری از غلاف دانه و برگ لوبیا ریزش می کند برای جمع آوری آنها در حین برداشت یک دستگاه پنوماتیکی طراحی گردید دراین دستگاه عمل بلند کردن مواد توسط یک هود انجام می شود به منظور جداسازی مواد زائد از قبیل سنگریزه و گردوغبار درحین برداشت نیز از سیکلون استفاده شد که ابعاد استوان ه اصلی و ارتفاع مخروط آن براساس خواص آئرودینامیکی محصول و استاندارد سیکلون های JCS محاسبه گردید توان فن مورد نیاز برابر با ۲/۴۵ اسب بخار با راندمان ۷۰ درصد بدست آمد. دراین تحقیق آزمایشهای لازم برای تعیین سرعت حد ضریب پسا برای لوبیای چیتی بومی استان فارس انجام گردید آزمایشهای تعیین خواص آئرودینامیکی به روش شناورسازی در ۳ گروه اندازه و ۹ تکرار انجام شد آزمایشها در سه سطح محتوای رطوبتی ۸، ۱۲ و و۱۶ درصد برمبنای تر انجام گردید میانگین مقادیر سرعت حد برابر با ۱۳/۷۹ و ضریب پسا برابر با ۰/۷۳۹ بدست آمد براساس نتایج تجزیه آماری محتوای رطوبتی اثر معنی داری برخواص آئرودینامیکی اندازه گیری شده در سطح آ ماری ۵ درصد داشت نتایج نشان داد که با افزایش محتوای رطوبتی مقادیر سرعت حد ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت.