سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاهره نیسی – کارشناس ارشد رشته آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
مهران افخمی – عضو هیات علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
فروزان فرخیان – مدیر گروه رشته مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
عبدارحمن راسخ – استاد گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق با هدف طراحی سیستم پایش کیفیت رودخانه کرخه در حد فاصل سد مخزنی کرخه تا حمیدیه در استان خوزستان، با استفاده از روش آماری تحلیل خوشه ای انجام پذیرفت. نمونه برداریدر طی ۶ ماه و جهت اندازه گیری ۱۱ پارامترpH دما TSS، TDS کدورت DO، BOD، نیترات، EC فسفات کل و کلیفرم مدفوعی صورت پذیرفت. تحلیل خوشه ای نشان داد که حوضه آبریز رودخانه کرخه از لحاظ تشابه در کل پارامترهای مورد بررسی در تیرماه به ۳ گروه ، در مرداد ، مهر ،آبان و آذر به ۴ گروه و در شهریور ماه به ۵ گروه متمایز تقسیم بندی شده است. همچنین تحلیل خوشه ای برای گروه بندی ایستگاه های مشابه از لحاظ میزان کل پارامترهای مورد مطالعه صورت گرفت که بر اساس آن ۴ گروه متمایز بدست آمد که از هر گروه یک ایستگاه به عنوان ایستگاه پایش معرفی شد. در نهایت به منظور طراحی برنامه پایش، پارامترها بر اساس میزان اهمیت به دو برنامهنمونه برداری (روزانه وهفتگی) تقسیم بندی شدند و نقشه موقعیت ایستگاه های پایش نهایی تهیه شد. پیشنهاد می گردد که در دوره های ۵ ساله به بازنگری سیستم پایش طراحی شده پرداخته شود