سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شفیعی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج مهندسی معدن، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

طراحی سیستم نگهداری باید بگونهای باشد که از جاب هجایی زمین جلوگیری کرده و تا زمان نصب سیستم نگهداری دائم پایدار بماند. در این مقاله سیستم نگهداری موقت تونلهای تحت فشار فوقانی سیستم آ برسان سد گتوند علیا با استفاده از رو شهای تجربی و روش عددی المان محدود طراحی شده است. نتایج حاصل از روش عددی نشان دهنده جاب هجایی کلی ۶۴۸ سانتیمتری بعد از حفاری است. بر این اساس سیستم پیچ سنگ تزریقی با قطر ۲۵ میلیمتر، فاصله داری ۲ متر و طول ۵ مترهمراه با شاتکریت به ضخامت ۲۰ سانتی متر برای نگهداری موقت، با کاهش مقدار جاب هجایی کلی به ۳/۲۵ سانتیم تر پیشنهاد شده است. سیستم نگهداری پیشنهادی بر اساس سیستم طبقهبندیRMR شامل شبکه پیچ سنگ با فاصله داری ۲/۵ متر و طول ۳متر همراه با شاتکریت به ضخامت ۷ سانتیمتر است. همچنین بر اساس روشQ سیستم نگهداری شاتکریت به ضخامت ۵ سانتیمتر پیشنهادی شده است.