سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق امیری ابراهیم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دکتری زمین شناسی از امریکا، ١٣۶٩ ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حسین خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

تونل انحراف آب سد خرسان ٣ با هدف تسهیل در مراحل اجرایی سد مذآور در نظر گرفته شده است. محور تونل از بین لایه های آهکی سازند آسماری م یگذرد. این منطقه در ناحیه زاگرس چین خورده واقع گردیده آه گسل ها و ناپیوستگی های متعددی در توده سنگهای مسیر تونل بوجود آورده است. در این مطالعه سیستم نگهداری تونل انحراف با استفاده از مدلسازی عددی طراحی شده است. در طی این تحلیل مناطق دارای بیشترین و آمترین جابجائی و همچنین مقدار زون پلاستیک و ضریب مقاومت توده سنگ شناسائی شده است و بر اساس آن سیستم نگهدارنده تونل مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین جهت بررسی میزان پایداری توده سنگ در بر گیرنده تونل و مدلسازی رفتار توده های سنگی پس از شکستگی، استفاده از روشهای عددی آامپیوتری مناسب تر به نظر میرسد. به همین دلیل از نرم افزار ۲ Phase آه بر پایه اجزای محدود Finite Element است آمک گرفته شده است و نگهدارنده مورد نظر ارائه شده است.