سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شاهین شعبانی – عضو هیئت علمی و رییس بخش ایمنی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
امیر علی امینی – دانشجوی دکترای راه و ترابری و کارشناس پژوهشی بخش ایمنی پژوهشکده حمل و
اسدالله نوروزی – کارشناس ارشد راه و ترابری و مدیر پروژه تهیه سیستم مدیریت ایمنی خط و ساز

چکیده:

ریسک و خطر بخشی از سیستم های حمل و نقلی محسوب شده که می توان با کنترل و مدیریت آن عملکرد سیستمهای مذکور را ایمنی تر نمود. برای ارتقا ایمنی در سیستمهای ریلی روشهای مختلفی وجود دارد این روشها ممکن است واکنشگرایانه ، پویشگرایانه و یا ترکیبی باشد. بطور در راه اهن کشور ما و به ویژه در بخش خط و سازه های فنی بیشتر به روش واکنشی ایمنی مورد توجه قرارا می گیرد. سیستمهای مدیریت ایمنی ابزاری مناسب برای اتخاذ رویکردی پویشگرایانه به ایمنی است. در این تحقیق پا از مطالعه سیستمهای مدیریت ایمنی ریلی که در کشورهای توسعه یافته در حال بهره برداری است وضعیت موجود راه آهن کشور از نظر نحوه پرداختن به ایمنی سیر و حرکت از طریق زیر ساختهای خط و سازه های فنی مورد برررسی و ارزیابی قرار گرفته است. سپس با در نظر گرفتن امکانات و شرایط حاکم در کشور اجزای سیستم مدیریت ایمنی که در مرحاه طراحی نهایی است معرفی شده اند. برخی از روندهای سیستم مذکور نظیر نحوه تعیین شاخص ایمنی خط و سازه ها ، چرخه اطلاعات در سیستم و روند تعیین اقدامات اصلاحی نیز تشریح گردیده است.