سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه ولی – پژوهشکده انرژی ، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ، ایران
نسترن برهمتی – پژوهشکده انرژی ، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ، ایران
آرش حدادیان – پژوهشکده انرژی ، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ، ایران

چکیده:

در این پژوهش سعی بر آن شده است که برق مورد نیاز یک خانوار چهار نفره ایرانی ، با تمام تجهیزات و وسایلمصرفی که برق آن از شبکه تامین می شود را با سیستم فتوولتاییک طراحی و برق مصرفی را بدون نیاز به اتصال به شبکهتامین کنیم. ابتدا برق مصرفی متوسط سالانه ۲۰ خانواده چهار نفری را با توجه به قبض های برق موجود محاسبه کرده و مقدارمتوسط ما هانه و به تبع آن مقدار روزانه به دست آمده است. داده های خورشیدی توسط دستگاه پیرانومتر پژوهشگاه مواد وانرژی در مدت چهار سال ثبت و مدت زمان تابش و کمترین شدت تابش ازداده ها استخراج گردیده که در محاسبات جهتتامین برق مصرفی استفاده شده است. با توجه به مدت زمان تابش و برق مصرفی روزانه، تعداد پنل های فتوولتاییک و نحوهچیدمان آن ها و تجهیزات مربوطه از جمله باتری و تبدیل کننده (اینورتر) محاسبه و انتخاب شده است. با طراحی اینسیستم می توان در آینده نزدیک امیدوار بود که حداقل قسمتی از برق مصرفی خانواده ها مستقل از برق شبکه سراسریتامین شود .