سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا یوسفیان زارع – کارشناس ارشد شرکت پخش فرآوردههای پزشکی
فرزاد توحیدخواه – استادیار دانشگاه پلیتکنیک تهران- دانشکده مهندسی پزشکی- گروه بیوالکتر
محمدجواد ابوالحسنی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علو
سیدمحمد عترتی خسروشاهی – استادیار دانشگاه پلیتکنیک تهران- دانشکده مهندسی پزشکی- گروه بیومواد.

چکیده:

امواج فراصوت همانند سایر صور انرژی توانایی تحت تأثیر قرار دادن بافت زنده را دارا میباشند، برای آنکه میزان تأثیرات فراصوت تشخیصی و درمانی بر بافت زنده ناچیز باشد، انجام پژوهشهای زیستی برای تعیین سطوح فراصوت ایمن و توسعه روشهای اندازهگیری دقیق پارامترهای امواج فراصوت ضرورت دارد. در این مقاله اختصارا تئوری سنجش فشار و شدت آکوستیکی میدانهای فراصوت پزشکی تبیین میشود و در ادامه نحوه طراحی یک سیستم اندازهگیری به روشModular و بر اساس مدارک مؤسسات AIUM و IEC شرح داده خواهد شد. آنگاه نتایج حاصل از آزمون تشعشعسنجی یک سیستم سونوگرافی در حالت ایستا عرضه میگردد