سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا پرنگ – دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه

چکیده:

در اغلب زمین‌های دفن، شیرابه از تجزیه مواد آلی و یا از منابع خارجی مثل زهکش آب‌های سطحی، آب باران، آب‌های زیرزمینی که وارد مواد زائد می‌شوند، بوجود می‌آید که حاوی مواد محلول و معلق از جنس آلی و معدنی می‌باشد. طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه بستگی به نوع بستر مورد نیاز، کانال جمع‌آوری و زهکشی شیرابه، جانمایی و طراحی امکانات هدایت، جمع‌آوری و تصفیه مناسب شیرابه دارد. طراحی بستر برای حداقل کردن نفوذ شیرابه به داخل خاک‌های زیرسطحی و حذف آلودگی آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود. در این مقاله سعی شده است که چگونگی شکل‌گیری شیرابه در محل دفن پسماند، عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت شیرابه، سنجش میزان تولید شیرابه قبل و بعد از بسته شدن لندفیل، آزمایشات مختلف، طراحی اصولی سیستم جمع‌آوری شیرابه به‌منظور کاهش شیرابه تولیدی مورد بررسی قرار گیرد و از روش‌های مختلفی همچون کمینه‌سازی شیرابه (Leachate Minimization)، بازیافت یا گردش مجدد شیرابه به سلول دفن (تصفیه درجا)، تبخیر شیرابه، تخلیه شیرابه به داخل سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب مطابق با استاندارد تخلیه شیرابه و تصفیه شیرابه به روش‌های مختلف فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی استفاده می‌شود