سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کریمی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

هدف ازاین مطالعه تعیین قابلیت اجرای استانداردهای رایج تهویه صنعتی به منظور کنترل الاینده های محیط های داخل ناشی ازکاربرد حلالها درصنعت تولید رنگ برجسته نمودن چالشهای موجود دررابطه با مقادیرحدود استانه مجاز و نهایتا تعیین ریسک باقیمانده پساز اعمال اقدامات کنترلی فنی مهندسی می باشد دراین مطالعه چندین سیستم تهویه با استفاده ازتوصیه های ارایه شده توسط ACGIH دریک کارخانه تولید رنگ طراحی و اجرا گردید به منظور تعیین نقش سیستم تهویه مواجهه فردی کارگران با حلالهای مصرفی دراین کارخانه مورد ارزیابی قرارگرفت غلظت تولوئن و زایلن به عنوان حلالهای اصلی مورد استفاده درفرایند تولید رنگ قبل و بعداز راه اندازی سیستم تهویه پایش گردید جمع آوری نمونه های فردی طولانی مدت و آنالیز آنها براساس روش OSHA NO12 انجام شد. نتایج نشان داد که استانداردهای تهویه ارایه شده از طرف ACGIH درکنترل بخارات تولوئن و زایلن تا زیرحد استانه تماس TLV موفقیت آمیز بوده اند به ترتیب ۴۴/۴۹و۹۷/۷۳ قسمت درمیلیونیوم همچنین مشخص گردید که علیرغم اینکه بنزن بهعنوان ماده اولیه درتولید رنگ گزارش نگردیده بود غلظت آن درناحیه تنفسی کارگران بالاتر ازحد استانه مواجهه آن ۴/۵ قسمت درمیلیونیوم اندازه گیری شد.