سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا جزایری فارسانی – مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار

چکیده:

تونل گردنه رخ به طول ۱۲۷۰ متریکی ازمهمترین تونلهای منطقه غرب کشور است که درمحوراصفهان شهرکرد درنزدیکی کارخانه ذوب آهن اصفهان قرار دارد علیرغم آلودگی بالا تاکنون هیچگونه سیستم تهویه مکانیکی برای این تونل درنظر گرفته نشده است به منظور طراحی سیستم تهویه تونل مزبور با استفاده از امار موجود میزان ترافیک برای ۱۰ سال آینده معادل ۹۸۶ وسیله نقلیه درساعت پیش بینی شد و محاسبات براساس آن انجام گرفت میزان هوای مورد نیاز تهویه تونل به منظور رقیق کردن منوکسید کربن دوده و اکسیدهای ازت به روشهای مختلف و دروضعیتهای متفاوت و درحالت های راه بندان و آتش سوزی محاسبه شد و درنهایت میزان هوای مورد نیاز درحالت ترافیک عادی ۱۳۰مترمکعب درثانیه بدست آمد. برای تامین این میزان هوا روشهای مختلفی مانند تهویه طولی با استفاده ازبادبزن سقفی دویل میانی و تهویه نیمه عرضی با نصب کانال هواکش درسقف تونل مورد بررسی قرارگرفت که دراین مقاله فقط روش استفاده ازبادبزن سقفی تشریح شده است.