سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناسی ارشد معدن شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

چکیده:

تهویه تونل های ترافیکی شهری به دلیل ترافیک بالا و حضور تعدادزیاد مسافران همواره از اهمیت زیادی برخوردار است براساس مطالعات انجام گرفته جهت اتصال ادامه بزرگراه صیاد شیرازی به شبکه بزرگراهی تهران نیازبه اجرای تونلی دو طبقه با طول حدود ۱۰ کیلومتر می باشد دراین مقاله طراحی سیستم تهویه تونل شامل تامین هوای تازه طبقات تونل به منظور رقیق سازی آلاینده ها و روش هدایت گازهای آلاینده رقیق شده به بیرون تونل مورد بررسی قرارمیگیرد با توجه به اختلاف سطح مقطع طبقات تونل در ابتدا جهت جریان ترافیک تعیین شده و سپس بهعلت تغییر شیب در طول تونل حجم آلاینده ها و درنتیجه حجم هوای موردنیاز برای رقیق سازی آنها در بخشهای مختلف برآورد و سپس از بین روشهای مختلف تهویه تونلهای ترافیکی روش مناسب تهویه برای این تونل بررسی و تعیین گردید.