سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در بین موارد مختلف ی که شبکه های توز یع آب را تهد ید میکنند، پیچی ده تر ین آن ها تزر ی ق عمد ی آلاینده ه ای شیمیایی یا بیولوژیکی است . در سال های اخیر حسگرهای کنترل کیفیت آبی ساخته شده اند که نسبت به مدل های قدیمی بسیار بهتر عمل میکنند و قابل اعتمادتر هستند . مشکل اصلی در استفاده از این حسگرها هزینه های بالای خرید، نصب و نگهداری این نوع حسگرها است . به همین دلیل به روش های الگوریتمیکی نیازمندیم تا حسگرها به نحوی در شبک ه توزیع آب آشامیدنی قرار گیرند که هزینه ها می نیمم شود . علاوه بر مسئل ه هزینه ملزومات طراحی متعددی وجود دارند که باید مورد توجه قرا ر گیرند؛ باید حداکثر حفاظت از سلامت جامعه میسر شود، تشخیص آلودگی با سرعت کافی انجام شود و تمام تهدیدات ممکن تحت پوشش قرار گیرند . در این مطالعه روشی ارائه شده که با در نظر گرفتن درست نمایی تشخیص و زمان مورد انتظار برای تشخیص و با استفاده از الگوریتم جامع ه مورچگان و الگوریتم ژنتیک مسئل ه بهینه سازی مربوط حل میگردد . از روش ارائه شده در حل یک مسئ له نمونه استفاده شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته اند.