سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد مشیری – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، د
بابک مجیدی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله استفاده از روش ترکیب اطلاعات برای افزایش دقت و کاهش خطا در سیستم کنترل کیفیت محصولات باغبانی مورد بررسی قرار گرفته است . کیفیت محصولات باغبانی شامل پارامترهای متعددی از جمله رنگ، حجم و بافت پوستی سالم می باشد. هریک از این پارامترها خود بر اساس تعدادی از خصیصه های ساده تصویری قابل تخمین می باشند. در سیستم طراحی شده روشی برای تعیین کیفیت میوه ها بر اساس ترکیب مشخصه های ساده تصویری که با سرعت بالا قابل محاسبه هستند، ارائه گردیده است . سه فاکتور قابل استخراج از تصاویر که در طبقه بندی کیفی میو ه ها نقش مهمی دارند رنگ، حجم و شکل ظاهری می باشند . فاکتورهای رنگ و حجم مربوط به تصاویر بدست آمده از یک دوربین قابل تعمیم به کل میوه می باشند ولی ف اکتور شکل ظاهری باید برای تمامی سطح میوه اندازه گیری شود . به همین دلیل برای کاهش هزینه محاسباتی و افزایش تعداد میوه های قابل پردازش در زمان ثابت توسط سیستم، تصویر یک دوربین با کیفیت رنگی بالا برای طبق ه بندی بر اساس رنگ و تصویر دوربین دوم که سیاه و سفید می باشد برای تعیین حجم مورد استفاده قرار می گیرد و سپس تصویر بدس ت آمده از این دو دوربین به صورت سیاه و سفید با هم ترکیب شده و برای تشخیص آسی ب های سطحی مورد پردازش قرار می گیرند. نتیجه نشان می دهد با ترکیب مشخصه های کیفی مختلف دقت سیستم طبق ه بندی تا حد قابل ت و جهی افزایش می یابد.