سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید صمدی – کارشناس ارشد استخراج معدن، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان ( قرب قائم)
امیرحسین حسینی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان ( قرب قائم)

چکیده:

با توجه به رشد جمعیت و کاهش آبدهی منابع در شهرستان بروجن اجرای پروژه آبرسانی از رودخانه سبزکوه در این منطقه ضروری ب هنظر م یرسد. بخشی از این پروژه شامل تونل انتقال آب به طول بیش از ۱۰ کیلومتر بوده که به صورت مکانیزهحفاری خواهد شد. نوع دستگاه با توجه به شواهد اولیه زمی نشناسی ماشین حفار سپر تلسکوپی انتخاب شده است. با توجه به زمان یک سیکل حفاری دستگاه، سیستم حمل و نقل م یبایست ظرف مدت ۶۰ دقیقه امکان تخلیه مصالح حاصل ازحفاری ۲/۶ متر تونل انتقال ۱۲ قطعه سگمنت و ۳/۸مترمکعب شن نخودی را به محل سپر انتهایی فراهم نماید. از آنجا که به وسیله هر قطار مواد، مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای دو رینگ پیشروی حمل م یشود، لذا هر قطار شامل ۱۰ واگن حمل خاک، ۱ واگن حمل شن نخودی، ۴ کفی حمل سگمنت، ۱ کفی حمل سیمان، ریل، کابل و لوله و ۱ واگن حمل پرسنل خواهدبود. هر چه فاصله سین هکار از دهانه تونل بیشتر شود مدت زمان لازم برای طی مسیر رفت و برگشت بیشتر شده و در نتیجه تعداد قطار و لوکوموتیو مورد نیاز افزایش م ییابد. مسأله مهم دیگر مشکل کمبود فضا در دهانه ورودی تونل است که به ناچار جانمائی و طراحی سیستم ری لگذاری و تأسیسات مربوطه به نحوی انجام گرفت تا از فضای موجود به طور بهینه استفاده شود. عمده عملیات حمل و نقل در خارج تونل شاملانتقال سگمنت، شن نخودی، سیمان و سایر تجهیزات به مح لهای بارگیری و انتقال خرد ههای حفاری به محل تخلیه است. دراین مقاله ضمن معرفی مبانی سیست م ترابری ریلی در حفاری مکانیزه، به طور موردی به طراحی سیستم ترابری تونل چغاخور و ارائه راه حلی اجرائی برای مشکل کمبود فضا در دهانه ورودی پرداخته شده است.