سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی سودآوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
فاطمه احمدی – دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
ابوالقاسم نوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده:

امروزه در تمام سازمانها و مراکز کاری ارزیابی عملکرد به امری عادی بدل شده است و اکثر مدیران معتقدند که این ارزیابی عملکرد باعث ارتقای عملکرد افراد و بهره وری سازمان خواهد شد. اما حتی سیستمی که با توجه بسیار و جزییات دقیق طراحی شده است می تواند به علت عدم توجه به متغیرهای روانشناختی دخیل در موفقیت سیستم به راحتی فروپاشد و به مقاصد تعیین شده برای آن دست نیابد. این امر می تواند به دلایل مختلف از جمله عدم علاقه کارکنان به تغییر شرایط و ضوابط و یا به علت عدم عادلانه پنداشتن سیستم اتفاق افتد که در نتیجه هزینه گزاف طراحی و احرای سیستم مزبور به هدر رفته است. در این مقاله سیستم ارزیابی عملکردی که توسط مولفین طراحی شده است شرح داده می شود. این سیستم برای سنجش عملکرد اساتید و مدرسین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی طراحی شده است. بدین منظور از دو شیوه مختلف استفاده شده است : ۱) زمینه یابی و نظرسنجی و ۲) مدیریت بر مبنای هدف . دیدگاه بازخورد ۳۶۰ درجه برای طراحی این سیستم مدنظر بوده است. سپس متغیرهای روانشناختی دخیل در کارکرد موفق سیستم استخراج گردیده است. توجه به این متغیرهای روان شناختی که معمولا نا محسوس می باشند باعث پذیرش اسانتر سیستم ارزیابی عملکرد توسط کارکنان خواهد شد. به عبارت دیگر موفقیت یک سیستم ارزیابی عملکرد در گروی ت.جه به این نیازهای روانشناختی می باشد. پس از آن تحلیل روانشناختی – سیستمی برای آشکار ساختن اثرات سیستمی این متغیرها استفاده شده است. تحلیل روانشناختی – سیستمی یک شیوه نو و بدیع برای تجزیه و تحلیل روابط مابین متغیرهای روانشناختی و اثرات آنها بر یکدیگر می باشد. بر اساس سنت رایج در روان شماسی معمولا این سازه ها به صورت مجزا و یا رد ارتباط با یک یا چند متغیر محدود دیگر بررسی شده اند. اما در این دیدگاه جدید تجزیه و تحلیل یک سیستم به طور کامل و با تمام روابط حاکم بر آن مشاهده می شود. در نتیجه اثرات سازه های مختلف بر یکیدگر قابل کشف و شناسایی می باشند که این امر به نوبه خود باعث اتخاذ تصمیمات بهتر و اجتناب از نتایج ناخواسته و معکس خواهد شد. در این راستا حلقه های سایبرنتیک به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند.در نهایت از نتایج این تحلیل روانشناختی – سیستمی برای تشریح مموارد بنیادی روانشناختی مورد نیاز این سیستم طراحی شده استفاده گردیده است. این متغیرها برای اجرای موفق سیستم ضروری می باشند. هم راستا با این موضوع جزئیاتی از سیستم طراحی شده که می توانند نیازمندی های روانشناختی سیستم را تامین نمایند ذکر شده ودر پیرامون آنها بحث شده است.