سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
پرویز احدی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
سمیه خوش آواز – کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

ستون مایع میراگر تنظیم شده ی فعال ATLCD یک ابزار کنترل فعال بوده که برای کاهش پاسخ سازه ها در مقابل نیروهای دینامیکی پیشنهاد شده است با توجه به محدود بودن مطالعات در مورد کاربرد ATLCD در سازه ها ی با رفتار غیرخطی و همچنین رفتار غیرخطی سازه ها در مقابل زلزله های شدید دراین مقاله به طراحی و بررسی کارایی ستون مایع میراگر فعال ALCD در بهبود رفتار لرزه ای سازه های غیرخطی پرداخته شده است برای طراحی سیستم کنترل فعال الگورتیم کنترل بهینه ی آنی با استفاده از روش عددی نیومارک برای سازه های غیرخطی مجهز شده به ALCD توسعه داده شده و مورد استفاده قرارگرفته است برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی و همچنین مکانیزم ALCD سازه ی ۸ طبقه ی با رفتار غیرخطی از نوع دو خطی تحت اثر ارتعاش زلزله قرارگرفته و سیستم کنترل فعال ALCD به ازای درصد جرمهای مختلف ستون مایع میراگر طراحی شده است.