سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ستاره امیری – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

کاربرد روزافزون و گریزناپذیر تکنولوژی صنعتی و سپس تکنولوژی الکترونیک موبج شده که گروهی از معماران و شهرسازان درپی یافتن راه حلهایی برای آشتی دادن تکنولوژی پیچیده با طراحی و مسائل محیطی باشند به همین سبب کاربرد تکنولوژی پیچیده و کم توجهی به مسائل محیطی درطراحی و احداث فضاهای معماری و شهری چندان دوام نیاورد و به ویژه پس از مساله بحران انرژی موضوعه هماهنگ سازی فضای معماری با محیط طبیعی مورد توجه قرار گرفت و معماری سبز و همگام با اقلیم مورد توجه اکثر معماران قرارگرفت نحوه و چگونگی استفاده از تکنولوژی بالا درهماهنگی با محیططبیعی درهمه انواع بناها یکسان نبوده و نخواهد بود دربرخی بناهای مهم و شاخص معهماری و شهری گاه از آخرین ابداعات فنی استفاده می شود به گونه ای که به نظر می رسد استفاده از آن روشها برای کشورهای در حال توسعه دردوره معاصر چندان مقدور نیست اما تجربیات کشورهای اروپایی دربرخی از زمینه ها به ویژه در مورد بعضی از بناهای کوچک مانند واحدهای مسکونی که با استفاده از مواد و مصالح و ساختمان سازی سبز بوجود آمده می تواند در معماری سبز بسیار سودمند باشد.