سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی کنترل ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،
محمدحسین رفان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سیدزین العابدین موسوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

هدف اصلی از نصب سامانه روشنایی در تونل این است که با جلوگیری از کاهش ناگهانی سطح روشنایی در تونل، شرایط دیدمناسب برای رانندگان در طول شب و هم در طول ساعات روز فراهم شود. از دیگر روی مصرف انرژی الکتریکی در سامانه روشنایی تونلها بهدلیل شرایط خاص آن بسیار بالا بوده و بهینه سازی در سامانه های روشنایی تونلها یک امر ضروری است. در این تحقیق با بهرهگیری از کنترل فازی یک سامانه هوشمند روشنایی تونل طراحی شده و این سامانه به گونهای برنامه ریزی شدهاست تا تمامی نیازهای استاندارد روشنایی تونل را پوشش دهد. نتایج بدست آمده از این سامانه دستیابی به روشنایی استاندار د ، و درنتیجه کاهش پیک بار و کاهش مصرف انرژی خواهد بود