سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مختار کیانی – شرکت مهندسی مشاور دزآب، اهواز
کورش رضازاده – شرکت مهندسی مشاور دزآب، اهواز
عظیم محمدی پور –

چکیده:

سامانه تصمی میار کارون و دز نرم افزاری است که در آن ۹ مدل شبی هسازی، ارزیابی و بهینه سازی تعبیه شده تا در سیاست گذاری و تخصیص منابع آب این حوضه مورد استفاده قرار گیرد. این سامانه قابلیت برآورد نیازهای آبی، تخصیص و شبی هسازیکمی منابع آب، تلفیق آب سطحی و زیرزمینی، روندیابی کفی آب در رودخانه، شبی هسازی و بهین هسازی سیاست کنترل سیلاب، بهین هیابی سیاست بهر هبرداری درازمدت از مخازن و ارزیابی و مقایسه سناریوهای کمی و کیفی بهر هبرداری از منابع آبی حوضهآبریز کارون و دز را دارد. سامانه تصمی میار کارون و دز نرم افزاری است که از ۹ مدل شبی هسازی، ارزیابی و بهین هسازی تشکیلشده و هر مدل با انجام عملیات مخصوص به خود و انتقال اطلاعات به سایر مد لها بخشی از فرآیند بهین هیابی بهر هبرداری از سیستم و تصمیم گیری را بر عهده دارد. در این مقاله ساختار و مدل مفهومی سامانه تصمی میار کارون و دز به اختصار شرح دادهشده است.