سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا روشن – موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تهران
امیررضا زراتی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد سرکرده –

چکیده:

تشکیل گرداب دردهانه آبگیرها موجب خسارت به نیروگاه و تونلهای آببر می شود دراین راستا طراحی و نصب سازه های ضدگرداب می تواند از وقوع گرداب جلوگیری کند درمطالعه حاضر عملکرد دوسازه متداول ضدگرداب یعنی دیواره قائم و صفحه افقی ضدگرداب برروی ابگیرهای سد تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیشه و سدونیروگاه کارون ۳ بررسی شده است همچنین نتایج بدست آمده ازاین مطالعات برای ابعاد صفحات افقی ضدگرداب با روابط تجربی مقایسه شده است محاسبات نشان داد که روابط تجربی با مشاهدات آزمایشگاهی تطابق دارند.